‹ Terug naar het overzicht

Ontwerp-inpassingsplan ‘PAS Leegveld, Deurne’

Pouderoyen Compagnons heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant een Provinciaal InpassingsPlan (PIP) opgesteld en aan het milieueffectrapport meegewerkt.

De Deurnsche Peel (inclusief Liesselse Peel) betreft één van de Natura 2000 gebieden waar zogenaamde PAS herstelmaatregelen moeten worden genomen om de te hoge stikstofdepositie aan te pakken en daarnaast de verdroging van het unieke hoogveenlandschap tegen te gaan. Het natuurgebied de Deurnsche Peel heeft last van verdroging en te hoge stikstofwaardes, hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen.

De maatregelen die voor het verbeteren van de waterhuishouding en het hoogveenherstel worden getroffen, zijn voor een groot deel hydrologische maatregelen en omvatten o.a. de aanleg van lage kades, het omleiden van watergangen, het plaatselijk verwijderen van de bouwvoor en het tegengaan van ongewenste drainage. De uitvoering daarvan is gebaseerd op een door het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas vastgesteld Projectplan Waterwet.Het ontwerp-inpassingsplan, het ontwerp-projectplan, en het MER zijn voor iedereen in te zien met ingang van 19 mei 2018 tot en met 29 juni 2018.

Nadere informatie: Geert Willems (06-17162802) 


Meer informatie?
Dhr. ir. G.P.A (Geert) Willems 024 - 322 45 79
Adviseur ruimtelijke ordening geert.willems@pouderoyen.nl


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding