Structuurvisie recreatiegebieden West Maas en Waal

In de gemeente West Maas en Waal zijn vier gebieden waar de vrijetijdseconomie zich concentreert, de zogenoemde recreatie-concentratiegebieden. Voor deze vier gebieden waar recreatie en toerisme de belangrijkste ruimtelijke dragers zijn, geldt op dit moment een diversiteit aan beleidskaders. De structuurvisie die Pouderoyen Compagnons heeft opgesteld, richt zich op deze vier gebieden en integreert de diversiteit aan beleidskaders in één visie.

Het doel van de structuurvisie is om richting te geven aan toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in de vier recreatieconcentratiegebieden. De (potentiële) kwaliteiten en mogelijkheden van de verschillende gebieden vormen daarbij het uitgangspunt.  In deze visie bundelen en actualiseren wij de bestaande zeer diverse (zowel in datering als in detaillering) beleidsdocumenten en visies voor de vier gebieden, tot één duidelijk beleidsdocument over de vrijetijdseconomie.

De visie is samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers, inwoners en andere betrokkenen tot stand gekomen. Hiertoe zijn informatie- en overlegbijeenkomsten geweest met ondernemers, betrokken instanties en met de dorpscomités van de vier direct aan de recreatieconcentratiegebieden grenzende dorpen. In de visie zijn per gebied de plangrenzen opgenomen waarop deze visie van toepassing is. Tevens is een ‘doorkijk’ naar de omgeving,  waar deze visie niet op van toepassing is, gegeven.

Meer informatie?
Dhr. ir. H.C.J.M. (Harry) Horbach 06 - 27 06 10 97
Adviseur stedelijke ontwikkeling harry.horbach@pouderoyen.nl

Dit project heeft betrekking op de volgende sectoren:Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding