Werkveld - Ruimtelijke ordening

Bestemmingsplan

Sinds de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is het bestemmingsplan weer het centrale planologische figuur in de ruimtelijke ordening. In een bestemmingsplan ligt vast wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt in een bestemmingsplan aan elk perceel een bestemming gegeven en is hierin opgenomen of en hoe er gebouwd mag worden. Daarnaast bevat een bestemmingsplan op perceelsniveau een regeling voor het toegestane gebruik. Afhankelijk van de omvang en inhoud van het plan of het spraakgebruik kunnen er ook andere benamingen voor bestemmingsplannen zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Wijzigingsplannen;
  • Postzegelplannen;
  • Partiële herzieningen;
  • Uitwerkingsplannen;
  • Inpassingsplannen;
  • Integrale herziening bestemmingsplannen buitengebied;
  • Bestemmingsplannen bedrijventerrein
  • Bestemmingsplannen kernen

De adviseurs van Pouderoyen Compagnons beschikken over specialistische kennis van het omgevingsrecht en kunnen u bijstaan met het opstellen van allerlei bestemmingsplannen. Ook het uitvoeren of begeleiden van de hiervoor benodigde onderzoeken is aan ons toevertrouwd. Uiteindelijk is het bestemmingsplan vaak het instrument om de door u gewenste oplossing te bereiken. Onze adviseurs kunnen u adviseren en bijstaan in het voortraject waarin de aanvliegroute voor uw oplossing  wordt bepaald. Ook het verlenen van juridische bijstand tijdens de planprocedure beschouwen wij als een vast onderdeel van onze dienstverlening.

Meer informatie?
Mevr. mr. E.M. (Emmy) Hendriksen 06 - 14 31 07 43
Adviseur ruimtelijke ordening emmy.hendriksen@pouderoyen.nl
 
Bekijk het hele team van Ruimtelijke ordening ›


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding