Werkveld - Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke onderbouwing

Bij het uitwerken van uw plannen blijkt dat het bestemmingsplan de bouw of het gewenste gebruik niet mogelijk maakt. Voor uw plan is dan een afwijkingsprocedure benodigd om af te wijken van het bestemmingsplan. Pouderoyen Compagnons zorgt voor de benodigde ruimtelijke onderbouwing en eventuele onderzoeken ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan.

Als het bouwplan niet past binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan dan kan de vergunning niet rechtstreeks worden verleend en moet er worden ‘afgeweken’ van het bestemmingsplan. Is de gemeente bereid om medewerking te verlenen, dan dient te worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hiervoor dient een ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld. De ruimtelijke onderbouwing moet de afwijking van het bestemmingsplan motiveren. De weging van het initiatief en van de ruimtelijke inpasbaarheid ervan moeten in de ruimtelijke onderbouwing duidelijk worden gemaakt.

De ruimtelijke onderbouwing is goed te vergelijken met de toelichting van een bestemmingsplan. Met behulp van de toelichting/de ruimtelijke onderbouwing en de eventueel benodigde onderzoeken wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen van goede ruimtelijke ordening.

Afhankelijk van de gevraagde activiteit c.q. het planologisch afwijkende gebruik dienen onderdelen te worden aangevuld met relevante wetten c.q. aandachtsvelden en onderzoeken.

Onze adviseurs van Pouderoyen Compagnons hebben ruime ervaring en kennis in het opstellen van een ruimtelijke onderbouwingen. Wordt u bij uw plannen na het aanvragen van een omgevingsvergunning geconfronteerd met de verplichting tot het uitwerken van een ruimtelijke onderbouwing, neem dan contact met ons opPouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding