Werkveld - Stedenbouw

Stedenbouw

Pouderoyen Compagnons heeft een heldere blik op de opgave en een passend antwoord op de vraag. Door vooraf richting te geven aan de mogelijke verkleuring van een locatie creëren wij een solide basis voor toekomstige initiatieven. Een visie vormt het instrument om ideeën te mobiliseren, potenties te verbeelden en keuzes af te wegen, met als doel overeenstemming te bereiken over de ruimtelijke strategie van het betreffende plangebied.

Pouderoyen Compagnons vervaardigt visies op verschillende schaalniveaus: toekomstvisies, ontwikkelingsvisies en structuurvisies. Of het nu gaat om ruimtelijke ontwikkelingen in centrumlocaties, dorpsranden of in de hele gemeente. Ook de vertaling van een stedelijk programma in een ruimtelijk beeld is bij ons in vertrouwde handen. Zowel bij uitbreidingsplannen als bij herstructurering zijn wij op zoek naar het evenwicht in de combinatie tussen de bestaande context en de dynamiek van de verandering. Binnen ontwerpopgaven zijn wij betrokken bij de verschillende stappen in het proces, vanaf de start in de initiatieffase tot en met de detaillering van het definitieve ontwerp. Wij geloven in de kracht van de verbeelding, maar hechten minstens zoveel waarde aan de maatschappelijke en financiële haalbaarheid van het ontwerp.

  • Beeldkwaliteitplan
  • Begeleiding en advisering beeldkwaliteit
  • Bezonnings- en schaduwstudie
  • Bouwplanbegeleiding
  • Detachering à la Carte
  • Programmatische en ruimtelijke verkenning
  • Stedenbouwkundig advies
  • Stedenbouwkundig ontwerp
  • Structuur- en ontwikkelingsvisie
  • Welstandsnota


Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding